Gökçeada Yeme İçme

Gökçeada Restoran ve Kafeleri

Gök­çea­da, res­to­ran-kafe kül­tü­rü­nün çok ge­liş­ti­ği bir yer de­ğil. Tu­ris­tik amaç­tan çok ada hal­kı­nın ih­ti­ya­cı­nı gi­der­mek için açıl­mış lo­kan­ta­lar bu­lu­nu­yor. Tu­rist­le­re yö­ne­lik res­to­ran­la­rın az ol­ma­sı otel­le­rin de res­to­ran hiz­me­ti ver­me­si­ne se­bep ol­muş. Bü­yük re­sort­lar­dan kü­çük otel­le­re ka­dar he­men he­men tüm otel­le­rin dı­şa­rı­ya da açık res­to­ran­la­rı bu­lu­nu­yor.

Ço­ğu ai­le iş­let­me­si olan Gök­çea­da res­to­ran­la­rı­nın en önem­li özel­li­ği, mut­fak­la­rın­da ço­ğun­luk­la ken­di üret­tik­le­ri zey­tin­ya­ğı, kır­mı­zı et, süt ürün­le­ri, meyve-seb­ze­le­ri kul­lan­ma­la­rı. Gök­çea­da’nın bozulmamış doğası ye­mek­le­ri­nin lez­ze­ti­ne de yan­sı­yor. Özel­lik­le ada­ et­iyle ha­zır­la­nan ye­mek­le­rin ta­dı­na do­yum ol­mu­yor. Buharda oğlak, tandırda oğlak mutlaka tatmanız gereken yemeklerden.

Gök­çea­da’da ge­ce ha­ya­tı oldukça sakin geçiyor. Adada gece kulubü tarzında bir mekan bulunmuyor. Ak­şam­la­rı ge­nel­de res­to­ran­lar­da ve Ka­le­köy Li­ma­nı’nda­ki bar ve çay bah­çe­le­rin­de va­kit ge­çi­ri­li­yor.

Son yıl­lar­da tu­rizm­de gö­rü­len can­lan­ma, köy­ler­de­ki ka­fe ve res­to­ran sa­yı­sı­nı art­mış. Otan­tik or­tam­la­rı ve et­ki­le­yi­ci man­za­ra­la­rı ile keyifle ye­mek ye­ni­le­bi­le­cek me­kan­lar bun­lar. Köy­ler­de­ki res­to­ran ve ka­fe­le­rin ço­ğu sa­de­ce yaz se­zo­nun­da açık olu­yor. Rum köy­le­rin­de, mey­dan­da mut­la­ka bir kah­ve açık olu­yor. Rum kah­ve­le­rin­de sıcak içe­çek ola­rak sa­de­ce kah­ve bu­lu­nu­yor. Gök­çea­da’nın adıy­la öz­deş­leş­miş di­bek kah­ve­si­ni iç­mek için Zey­tin­li­köy’deki kafelere git­me­niz ge­re­ki­yor. Buralarda frappe, don­dur­ma ve sa­kız­lı mu­hal­le­bi mutlak bu­lu­nu­yor. Ba­dem­li ve Ka­le­köy’de­ki tüm restoranların yük­sek ko­num­la­rın­dan do­la­yı öze­lik­le gün­ba­tı­mı­nda muh­te­şem man­za­ra­la­rı olu­yor. Tepeköy’de de artık 3 taverna hizmet veriyor. Bunlar genelde akşam yemekleri için uğrayabileceğiniz, bazılarında canlı müzik de olan mekanlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir